08 December 2009
 

MOE Healthcare Improvement

 

I 2006, etablerede jeg virksomheden Moe Healthcare Improvement, med speciale i organisering af arbejdsmiljøer til forebyggelse af tryksår hos patienter i pleje og behandling i det danske social- og sundhedsvæsenet..

 

Baggrunden for etableringen byggede på 30 års erfaring fra samarbejde med social- og sundhedsvæsenet på områder som

  • Efteruddannelse og kursusvirksomhed
  • Projektstyring, ledelse og produktudvikling
  • Klinisk rådgivning i programmer for pleje, træning og rehabilitering

 

Hensigten var, at medvirke til at organisere og implementere effektiv Tryksårspolitik på grundlag af målrettede arbejdsprocedurer, der højner den tværfaglige indsats og fremmer tilfredsheden hos medarbejdere og sundhedstilstanden hos borgerne ved at hindre tryksår.

 

Metoden er beskrevet i bogen ”Tryksår, smertefuldt for samfundet og den enkelte”.

Bogen beskriver situationen vedrørende tryksår i Danmark og den giver eksempler på problemstillinger og hvilke omkostninger tryksår har for borgerne, medarbejderne og samfundsøkonomien.

Den henvender sig til alle ansvarlige politikere og ledere indenfor social- og sundhedsvæsenet og bygger på konceptet i MOE Modellen, med følgende hovedtemaer:

 
 

Management

 

Ledende medarbejdere skal erkende, at tryksår eksisterer, at de er spild af penge og at de reducerer personalets arbejdsglæde og borgernes velbefindende. Samtidig må det opfattes som misforstået hensyn til faglig stolthed og dårligt lederskab at afvise tryksår som tilstedeværende.

 

De politiske rammer for at kunne behandle tryksårsproblematikken seriøst, er skabt via strukturreformen og dens oplæg til etablering af et organiseret samarbejde mellem region og kommune til sikring af sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje.

  

Ledelsens opgave i denne sammenhæng er så, at benytte lejligheden til fremover, blandt mange andre emner, at medtage tryksår som et fokusområde, der skal effektiviseres.

 

Tryksår forekommer både på hospitaler, på plejehjem og i hjemmeplejerne, så alle ansvarshavende ledere har en interesse i at medvirke, i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde med koordinerede, effektive forebyggende aktiviteter.

 

Lederne må derfor erkende, at den forebyggende del af tryksårsproblematikken

er et selvstændigt emneområde der skal indgå i et professionelt pleje-, omsorgs- og mobiliseringsprogram og de skal skabe rammerne for hensigtsmæssige tværfaglige arbejdsgange der understøtter de faglige kompetencer.

 

MOE Modellen kan anvendes, så visioner, mål og strategier for en Tryksårspolitik bliver en realitet i institutionerne.

 

 

Organisation

I forbindelse med planlægning og iværksættelse af en systematisk forebyggende indsats, vil succes raten afhænge af hvilken koordinering og hvilke arbejdsprocedurer der er på tværs af både faglige interesser og på tværs af de forskellige pleje-, omsorgs og behandlings områder.

 

Ledelsens accept af og tilkendegivelse af sin støtte til hertil er fundamental for, at det kan gennemføres.

 

Til sikring af, at de politiske, økonomiske, ledelsesmæssige og faglige interesser bliver overholdt og får indbyrdes kontinuitet, vil oprettelse af en tilhørende organisation være berettiget og formålstjenlig.

 

Organisationen bør være permanent, så den forbliver synlig og kan medvirke til, at alle medarbejdere er bekendt med, hvem der tegner den forebyggende indsats mod tryksår.

 

Mange gode initiativer er før set slumre hen i forglemmelse, netop på grund af, at der ikke har været kontinuitet i videreførelse af igangsættelsen og varetagelse af eventuelle opnåede resultater.

 

En systematisk forebyggende indsats mod tryksår skal således ikke være personfunderet, men organisationsfunderet, så alle gode regler bevares uanset personaleskift.

 

Fastholdelse af den etablerede organisation skaber også gode muligheder for tværfaglige kontakter og indbyrdes udveksling af de kliniske erfaringer og dermed grobund for justeringer i forhold til den almene udvikling indenfor pleje-, omsorgs og behandlingsmulighederne.

 

MOE Modellen kan anvendes, når effektiv Tryksårspolitik skal organiseres på i din institution.

 
  

Education

Internationale og nationale undersøgelser har vist, at undervisningskampagner og fokus på tryksårs området, har medvirket til reduktion af tryksårsforekomst.

 

Jo lavere faglig viden, jo mindre tid og koordinering af de faglige ydelser, jo større risiko for immobilisering og tryksår hos de tryktruede borgere.

De arbejdsvilkår og de metoder der anvendes ved udførelse af pleje- og behandlingsopgaverne i dag, er altså en alvorlig medvirkende årsag til, at tryksår opstår.

 

Derimod vil en institution, med et højt vidensniveau og adgang til specialistviden samt en ledelse der tillader et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø til varetagelse af effektiv tryksårsforebyggelse, kunne reducere forekomst af tryksår, højne plejestandarden og skabe større tilfredshed hos medarbejdere og hos modtagerne af ydelserne.

 

MOE Modellens anvisninger kan anvendes, når vidensniveauet skal højnes hos medarbejderne.